Total Pageviews

Join SIF yahoogroup, get answers..

Join SIF yahoogroup"

Friday, August 24, 2012

She is 8 times(or much more!) the Bride!!!

Finally caught:(1) A tamil news item claims that this girl has in fact duped more than 50 men!, and duped them of lakhs, see the news below.


**************************************************************************

(2) Original News in Times of India

CHENNAI: She told them she was a lawyer and convinced them she was the perfect mate. At least seven men from the city and elsewhere in the state were smitten and 'married' her before realizing a few others had similarly fallen for her. By then, it was too late.

After a football player from Pulianthope and a car showroom employee from Mugalivakkam, who together lost Rs 3 lakh to her, lodged complaints, police are looking for the woman who gave her name as Shahnaz and claimed she was from Thiruvananthapuram. She gave all her victims visiting cards that showed her to be a law graduate.

In his complaint to police commissioner J K Tripathy on Wednesday, Manikandan said he met her at the automobile showroom where he worked. Shahnaz showed him a photograph of a man who she claimed had cheated her friend promising marriage. She took Manikandan's number and later proposed to him.

The two got married on May 21, 2011 at a temple in Kunrathur and a grand reception was held at Porur. Later, she told Manikandan she was practising at the Madras high court and also wanted to enter the IAS. "She said she wanted to concentrate on her studies and asked me to put her in a hostel at Saidapet. I borrowed Rs 1.8 lakh to help her in July," Manikandan said. He continued to visit the hostel.

On November 8, Manikandan received a phone call saying the woman was missing from the hostel for more than a week. Later, he received a call from a man named Venkatesan who said she had cheated his brother of a huge sum in similar fashion. Subsequent inquiries revealed that she had cheated others, too, but Manikandan didn't approach police due as he was ashamed to admit he had been conned.

The other complainant, football player Prasanna said he had been in love with Shahanaz for some years but they got married five months ago after she threatened to commit suicide. In his complaint, Prasanna said he met her at a supermarket in Vepery. A while after the wedding at the Uthukadu Ellaiamman temple in Kancheepuram, Prasanna became suspicious when the supermarket owner showed him photographs of Shahnaz with other men.

"I confronted her, but she said the owner was a pervert who always harassed her," Prasanna said.

"When a few others told me she had married another person from the same area, I decided to lodge a complaint," he said.

Preliminary interrogations revealed that the woman had cheated seven men from various places in the state.


**************************************************************

(3) Original News at: Manorama Online 


This woman is from Trivandrum(Kerala) duped 8 husbands(known till now) at least of lakhs, and made lakhs of rupees till now. Now she  has gone hiding and Tamil Nadu police is searching for her.

She posed as an advocate practicing in Chennai High Court and would stay in the "Husbands" house for some days after marriage and would stay separately in the pretext of preparing for civil service exams and then go absconding, and then look for the next victim-husband!.

This is not a one-off incident frauds like this and legal terrorism is happening rampantly in Kerala and elsehwere in India.

æºææK ÕßÕÞÙJGßMí: ÎÜÏÞ{ß ÏáÕÄßAÞÏß Äßø‚ßW ªV¼ßÄ¢
ØbL¢ çÜ~µX
 Story Dated: Friday, August 24, 2012 1:36 hrs IST 

ÕßÕÞÙJGßMá çµØßW ÄÎßÝíÈÞ¿í æÉÞÜàØí ÄßøÏáK ÄßøáÕÈLÉáø¢ ØbçÆÖßÈß ×ÙÈÞØí

æºèK D ®GáçÉæø ÕßÕÞÙ¢µÝß‚á ÜfBZ ÄGßæÏ¿áJá ÎáBßÏ ÄßøáÕÈLÉáø¢ çµÖÕÆÞØÉáø¢ ØbçÆÖßÈßAÞÏáU Äßø‚ßW ªV¼ßÄÎÞAß. ×ÙÈÞØí ®K ÏáÕÄß ÄÎßÝíÈÞ¿ßÈá ÉáùçJAá µ¿KÄÞÏß ØâºÈÏáIí. ¥ÍßÍÞ×µæÏKá ÉøߺÏæM¿áJß §ÕV ÉÜçMÞÝÞÏß ®GáçÉæø ÕßÕÞÙ¢µÝßAáµÏᢠÜfAÃAßÈá øâÉ ÄGßæÏ¿áAáµÏᢠæºÏíÄÄÞÏÞÃá ÉøÞÄß.

µâ¿áÄWçÉV ÄGßMßÈí §øÏÞÏßGáæIKᢠæÉÞÜàØí Ø¢ÖÏßAáKá. ÉøÞÄß ÈWµßÏ ºßÜæø çËÞÃßW Õß{ß‚á Íà×ÃßæM¿áJßÏÄÞÏᢠæÉÞÜàØí 
Ø¢øfâ çÕÃæÎKᢠ×ÙÈÞØí ÕßÕÞÙ¢µÝß‚ÕøßæÜÞøÞ{ÞÏ æºææK Éá{ßÏçLÞMí ØbçÆÖß ÉùEá. kæºèK Îá·{ßÕÞA¢ ØbçÆÖß ÎÃßµÃíÀX ©ZæMæ¿ÏáUÕV ÈWµßÏ ÉøÞÄßÏáæ¿ ¥¿ßØíÅÞÈJßÜÞÃí ¥çÈb×â. 

æºèK Øßxß æÉÞÜàØí µNß×Ãùáæ¿ ÈßVçÆÖdɵÞø¢ æØXd¿W èdµ¢ dÌÞFÞÃá çµØí ¥çÈb×ßAáKÄí. ÕßÕÞÙçÖ×¢ ØßÕßW ØVÕàØßÈá ÉÀßAÃæÎKá ÉùEá ÍVJÞÕßWÈßKá Éâ ÕÞBß ÕàGßWÈßKá ÎÞùßÈßWAáµÏÞÏßøáKá ÏáÕÄßÏáæ¿ ÉÄßÕçdÄ.

ÕÈßÄÞ çÙÞØíxÜßW µáù‚á ÆßÕØ¢ ÄBßÏçÖ×¢ ÎáBáµÏᢠ¥¿áJ ¦æ{ µæIJß ÄGßMí ¦ÕVJßAáµÏáÎÞÃá øàÄß. çÙÞØíxÜáµ{ßW ÈWµßÏ ÕßÜÞØBZ ÕcÞ¼ÎÞæÃKá µæIJßÏßGáIí. ÎdÆÞØí èÙçAÞ¿Äß ¥ÍßÍÞ×µæÏKí ¥ÕµÞÖæM¿áK ÕßØßxß¹í µÞVÁÞÃá ÈWµßÏßøßAáKÄí.

No comments: