Total Pageviews

Join SIF yahoogroup, get answers..

Join SIF yahoogroup"

Tuesday, April 12, 2011

Man, who complained against CPM local secretary, found dead- Manorama News


ØáÈßW øÞ¼í

çµÞGÏ¢: ØßÉß®¢ çÜÞAW µNßxß æØdµGùßAá Äæa ÍÞøcÏáÎÞÏß ÌtÎáæIKᢠdÉÖíÈJßW §¿æÉ¿ÃæÎKᢠ¦ÕÖcæMGá ÉÞVGß æØdµGùß ÉßÃùÞÏß Õß¼ÏÈá ÉøÞÄß ¥Ï‚ Øß殿ßÏá dÉÕVJµæÈ ùÏßWçÕ d¿ÞAßÈá ØÎàÉ¢ Îøß‚ÈßÜÏßW µæIJß.

ºßBÕÈ¢ çÉÞ{‚ßù æµÞ‚áÉùOßW ØáÈßW øÞ¼ßæÈ (38) §KæÜ øÞÕßæÜÏÞÃá ºßBÕÈJßÈᢠÉøáJá¢ÉÞùÏíAáÎß¿ÏßÜáU ùÏßWçÕ d¿ÞAßÈá ØÎàÉ¢ Îøß‚ÈßÜÏßW µæIJßÏÄí. ÕcÞÝÞÝíº ææÕµßGá ºßBÕÈJáU ÌtáÕßæa ÎøÃÞÈLø º¿Báµ{ßW ÉæC¿áJçÖ×¢ ØáÈßÜßæÈ µÞÃÞÄÞµáµÏÞÏßøáKáæÕKᢠÎøÃJßW ÆáøâÙÄÏáæIKᢠÌtáAZ ÉùEá.

ÍÞøc Ìt¢ ©çÉfßAᢠ®KáU Æá£~¢ÎâÜ¢ ¥¿áJ ÈÞ{áµ{ßÜÞÏß ØáÈßW ÎÆcÉßAáÎÞÏßøáKáæÕKá æÉÞÜàØᢠ¥ùßÏß‚á. ¥N ØÞÕßdÄßçÏÞæ¿ÞMÎÞÃá ØáÈßW ÄÞÎØß‚ßøáKÄí. ®Wæ®Øß ÄßøáÕˆ ÖÞ~ÏßæÜ ¼àÕÈAÞøÈᢠØß殿ßÏá dÉÕVJµÈáÎÞÃí. ²XÉÄá ÕV×¢ ÎáXÉÞÏßøáKá ÕßÕÞÙ¢.

ØßÉß®Nßæa ÉJÈ¢ÄßG ¼ßˆÏßæÜ ²øá çÜÞAW µNßxß æØdµGùßÏáÎÞÏáU Ìt¢ ÎâÜÎÞÃá ÍÞøc ÄæK ÕßGáçÉÞµáKæÄKá µÞÃß‚á ØáÈßW æËdÌáÕøß 14Èí ¦Ãá ÉßÃùÞÏß Õß¼ÏÈá µJÏ‚Äí. ÍÞøcÏáÎÞÏß ÌtÎáU ÉÞVGß çÈÄÞÕí ¼àÕX ÄæK §ˆÞÄÞAáæÎKá ÍÏAáKÄÞÏᢠµJßW ÉùÏáKáIí.

¼àÕßÄÕᢠÆÞOÄcÌtÕᢠĵVAÞX µÞøÃAÞøÈÞÏ çÈÄÞÕßæÈÄßæø ©ºßÄÎÞÏ È¿É¿ßÏáIÞÕÃæÎKᢠÍÏM޿߈ÞæÄ ¼àÕßAÞÈáU ØÞÙºøcæÎÞøáAßJøÃæÎKᢠµJßW ØáÈßW ÉßÃùÞÏß Õß¼ÏçÈÞ¿í ¦ÕÖcæMGßøáKá. ¯ÄÞÈᢠÎÞØB{ÞÏß çÕùßGáµÝßÏáK ÍÞøc ÕßÕÞÙçÎÞºÈJßÈá dÖÎßAáµÏÞÏßøáKáæÕKᢠ§Äá çÜÞAW æØdµGùßÏáæ¿ çdÉøà µÞøÃÎÞæÃKᢠµJßW ØâºßMß‚ßøáKá. µJßÈá ÎùáÉ¿ß ÜÍßAáµçÏÞ ¥Äá Ø¢Ìtß‚í ®æLCßÜᢠȿɿßæÏ¿áAáµçÏÞ ©IÞÏßæÜïKá ÉùÏáKá.

¯ÄÞÈᢠ¦Ýíº ÎáXÉá ΈMUßAá ØÎàÉ¢ ØáÈßÜßÈá ÎVÆÈçÎWAáµÏᢠæºÏíÄßøáKá.

ÉøÞÄß µßGßÏÞW ¼ßÜïÞ µNßxßAí Õß¿áµ ÉÞVGßÏßæÜ øàÄß
çÜÞAW æØdµGùßæAÄßæø Øß殿ßÏá dÉÕVJµX ÉÞVGß æØdµGùßAá ÈWµßÏ ÉøÞÄßÏßW ØßÉß®¢ È¿É¿ßæÏ¿áJßÜï. µàÝí¸¿µB{ßæÜ ÉÞVGß çÈÄÞAZæAÄßæø Ø¢ØíÅÞÈ æØdµGùßAá ÉøÞÄß ÜÍß‚ÞW ¥çÈb×â È¿JÞX ¼ßˆÞ µNßxßAá Õß¿áµÏÞÃá ÉÞVGßÏßæÜ µàÝíÕÝA¢. ¼ßˆÞ µNßxß ¥çÈb×à µNß×æÈ ÈßçÏÞ·ßAá¢.

¼ßˆÞ µNßxß ¥çÈb×à µNß×æa ùßçMÞVGí ¥ÈáØøß‚í ¦ÕÖcæÎCßW È¿É¿ßAá ÖáÉÞVÖ æºÏíÄí ¯øßÏ µNßxßAá Õß¿áµÏÞÃá ÉÄßÕí. ·ìøÕÎáU ÉøÞÄßµ{ßW Ø¢ØíÅÞÈ µNßxß çÈøßGí ¥çÈb×à µNß×æÈ ÈßçÏÞ·ßAáK ØÞÙºøcB{áÎáIÞÏßGáIí. ºßBÕÈæJ Øß殿ßÏá dÉÕVJµX ÉßÃùÞÏß Õß¼ÏÈá ÉøÞÄß ÈWµßÏ Ø¢ÍÕJßW Ø¢ØíÅÞÈ çÈÄãÄb¢ §æÄÞKᢠæºÏíÄßæˆKÞÃá ØâºÈ. ØáÈßW øÞ¼ßæa µJá Ø¢Ìtß‚á ÉJÈ¢ÄßG ¼ßˆÞ µNßxßAí ²øá ÉøÞÄßÏᢠÜÍß‚ßGßæˆKá ¼ßˆÞ æØdµGùß æµ. ¥ÈLç·ÞÉX ¥ùßÏß‚á.

¦ÜMáÝÏßW ÕÈßÄÞ dÉßææØÁß¹í ³ËßØæù çÉÞ{ß¹í ÌâJßW µÏùß ÎVÆß‚ çÜÞAW æØdµGùßæAÄßæø ¼ßˆÞ µNßxß ¥çÈb×à µNß×æÈ ÈßçÏÞ·ßAáµÏᢠùßçMÞVGßæÈ Äá¿VKá çÜÞAW æØdµGùßæÏ ÄßøæE¿áAæMG ØíÅÞÈB{ßW ÈßKá ÉáùJÞAáµÏᢠæºÏíÄßøáKá
.

No comments: