Total Pageviews

Join SIF yahoogroup, get answers..

Join SIF yahoogroup"

Monday, October 16, 2006

Write to EENADu,net - Write against Men dignity or values blindly (feminist journalists)

Brothers,


This news agency writes always blindly against men (without even thinking they have HUMAN rights) having women sided feminist journalists.

Write strongly, learn them the lesson...They never care to obtain info. from the MEN family or MEN at all...They write contents to the extent portraying men as SOCIAL SUB_ANIMALS. This is nth time experience and they never change their this-habits.

Actual story :

He married a girl prashanti and marriage didn't work for Urban 21st century mind set indian girl( and he is still in 17th century) and obtained divorce from US courts after 5 yrs of marriage. Reason for divorce, GIRL never cares him or his family and cashes up with her family listening her parents story claiming his and his families health devastatedly. Both loved for 5 yrs (1995 -2000) and married in 2000 and got divorced in 2005. She filed 498a from hyderabad. She alleged 14 lkhs taken from her. But Court gave him bail and passport back realizing 498a game in India. Later, he started looking for other girl at delhi and finally married a girl from banglarore, he again found the urban girl 498a mentality and stayed away from that girl. This lady alleged 10 lkhs and also claimed other charges like engagement with other girl. He is caught again by police from Hyderabad. His family is also arrested and put in jail.

This guy guarantees that he will be acquitted from both 498a s as other 98% acquitters in the worst 498a women games of India. These journalist need lessons. This is the game of 498a which knowledgeless writer wrote with his leg fingers..mindless write up..


Power of 498a, everyone in family gets arrested and jailed. Every married man arrested and instantly gets jailed(no bail) if his wife complains lies to the police using IPC 498a (i.e., he took my 10 lkhs or 14lkhs).

Otherwise, married men CAN'T be arrested in India without using MONEY involved from his wife.


"learn about 498a Otherwise--Every Indian boy easily next prey - www.498a.org"

Helping JUST for Humanity cause - 90% 498a cases consumes into disposals of young indian youngsters. 98% acquittals. Why this 498a ruling urban families? for FUND reasons and survivals of Women NGOs (600 in India).

By research, 96% 498a ed Urban indian youngsters thought this would never happen to them before IPC 498a attacked them"


Editor emails: write stronly back (incuding boys story copy to editor). Make sure these people without investigation will never write as such again...

feedback1@eenadu.net Marketing@eenadu.net

"People mind spoiler" journalist never mentions about ALLEGED inside the news content. He mentioned as if He is the JUDGE. poor illeterate write up

NewsPaper blind story:

Head lines : Dowry (Monger) groom

Continous marriages and divorces. -finally arrested


story blind writer:

Married and rigorously cheated a girl within few mnths of marriage with 14 lkhs and sent divorce from USA. He moved from aus to usa telling her cheating stories. Later enjoyed a girl from delhi and even went UPTO engament with that girl to cheat. Later married a girl from bnglaore and cheated her with 10 lkhs taken to usa as dowry. He never returned to India then she gave complaint at hyd. police. She complained after talking to him in Hyd at his house and then came out of his house and went to women police station. She got advices from his earlier cheated wife prashanthi. Finally arrested by hyd police.


feedback1@eenadu.net Marketing@eenadu.net


http://www.eenadu.net/archives/archive-14-10-2006/story.asp?qry1=6&reccount=24

¹---šÇo-© åX-RxÂí-œ¿Õ¹×
-«ª½Õ®¾ -N-„ã¾É--©Õ, -N-œÄ¹×-©Õ
‡{d-êÂ-©Â¹× Æ骮¾Õd
å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ, ÊÖu®ý-{Õœ: NŸä-¬Ç©ðx …¢{Ö... ƒ¢{-éªo-šüÅî ®¾Jp´¢’û Í䮾Öh Æ«Öt-ªá© Â¢ ’ÃL-²Ähœ¿Õ. BXÏ-«Ö-{©Õ ÍçXÏp åXRx Í䮾Õ-¹ע-ŸÄ-«ÕE ÊNÕt-²Ähœ¿Õ. ¦µÇK-„çá-ÅŒh¢©ð ¹{o¢ B®¾Õ-¹ע-šÇœ¿Õ. åX@ëkxÊ ÅŒªÃyÅŒ ƒÂ¹ X¾ÅÃh ©ä¹עœÄ ¤òÅÃœ¿Õ. ƒ©Ç §Œá«-ÅŒÕLo „çÖ®¾¢ Í䮾ÕhÊo ‹ X¶¾ÕªÃ¯Ã „çÖ®¾-’Ã-œËE ‡{d-êÂ-©Â¹× ¤òM-®¾Õ©Õ Æ骮¾Õd Íä¬Çª½Õ. ’¹Õ¢{Öª½Õ >©ÇxÂ¹× Íç¢CÊ ’õE „ç¢Â¹-{-ª½¢-’¹-¯ÃŸ±þ(35) å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-Ÿþ-©ð ÅŒ¢“œË, Íç©ãx-LÅî ¹L®Ï …¢{Õ-¯Ãoœ¿Õ. ÍŒŸ¿Õ«Û Â¢ 1995©ð ‚æ®Z-L§ŒÖÂ¹× „çRxÊ ƒÅŒœ¿Õ ƹˆœä ®Ïnª½-X¾-œËÊ å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ §Œá«A “X¾¬Ç¢-AÅî Âí¢ÅŒ-Âé¢ “æX«Õ ²ÄT¢-ÍÃœ¿Õ. 2000©ð åXRx Í䮾Õ-¹×-¯Ãoœ¿Õ. åX@Áx-ªáÊ ÂíCl ¯ç©-©ðx¯ä “X¾¬Ç¢A ®¾¢¤Ä-Ÿ¿-Ê-©ðE ª½Ö.14 ©Â¹~-©ÊÕ „Ãœ¿Õ-¹×-¯Ãoœ¿Õ. O²Ä ’¹œ¿Õ«Û X¾Üª½h-«-œ¿¢Åî ÅÃÊÕ Æ„çÕ-JÂà „ç@ÁÙ-ÅŒÕ-¯Ão-ÊE «Ö§ŒÕ-«Ö-{©Õ ÍçXÏp “X¾¬Ç¢-AE ¦µÇª½-ÅýÂ¹× X¾¢XÏ¢-Íä-¬Çœ¿Õ. ÂíCl-ªî-V-©ê ƄçÕ-JÂà ÊÕ¢* ‚„çÕÂ¹× NœÄ-Â¹×©Õ X¾¢¤Äœ¿Õ. D¢Åî “X¾¬Ç¢A 2005©ð ¦ä’¹¢-æX{ «Õ£ÏÇ@Ç ¤òM-®ý-æ®d-†¾-¯þ©ð X¶ÏªÃuŸ¿Õ Íä®Ï¢C. ‚ ÅŒªÃyÅŒ œµË-Mx-©ðE “Xϯçq®ý Æ¯ä ‹ §Œá«-AÅî ¯çšü©ð X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ åX¢ÍŒÕ-¹×E ‚„çÕÅî EPa-Åê½n¢ «ª½Â¹Ø „ç@Çxœ¿Õ. ƒC ÅçL-®ÏÊ “X¾¬Ç¢A.. ª½¢’¹-¯ÃŸ±þ E•-®¾y-ª½ÖX¾¢ ’¹ÕJ¢* “Xϯçq-®ýÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ-œ¿¢Åî ‚ åXRx ‚T-¤ò-ªá¢C. ¦ä’¹¢-æX{ ¤òM-®¾Õ©Õ ª½¢’¹-¯Ã-Ÿ±þÊÕ Æ骮¾Õd Íä®Ï ÂÕd©ð £¾É•-ª½Õ-X¾-ª½-ÍŒ’à ¦ãªá-©üåXj ¦§ŒÕ-šËÂË «ÍÃaœ¿Õ. ¤òM-®¾Õ©Õ ¤Ä®ý-¤òª½Õd ²ÄyDµÊ¢ Í䮾Õ-Âî-¹-¤ò-«-œ¿¢Åî ê®¾Õ Êœ¿Õ-®¾Õh¢-œ¿-’Ã¯ä «ÕSx ‚æ®Z-L§ŒÖ „çRx-¤ò-§ŒÖœ¿Õ. ƒ¢{-éªošü ŸÄyªÃ ¦ã¢’¹Õ-@ÁÚ-ª½ÕÂ¹× Íç¢CÊ ‹ J˜ãjªýf ¤òM®¾Õ ÆCµ-ÂÃJ ¹ØŌժ½Õ ͵çŒÕÅî X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ åX¢ÍŒÕ-¹×-¯Ãoœ¿Õ. 2005 „äÕ©ð ‚„çÕÊÕ åXRx Í䮾Õ-¹×Êo ª½¢’¹-¯ÃŸ±þ... ¹{o¢ ÂË¢Ÿ¿ ª½Ö.10 ©Â¹~©Õ X¾ÛÍŒÕa-¹×-¯Ãoœ¿Õ. ‚æ®Z-L§ŒÖ -„ç-Rx ‡¢ÅŒ-ÂÃ-©-„çÕi¯Ã AJT ªÃ¹-¤ò-«-œ¿¢Åî ͵çŒÕ ÅŒLx-ÅŒ¢-“œ¿Õ©Õ ÆÅŒ-œËÂË ¤¶ò¯þ Íä¬Çª½Õ. «Õªî ª½Ö.20 ©Â¹~©Õ ƒæ®h¯ä OÕ Æ«Öt-ªáE B®¾Õ-éÂ-@Á-ÅÃ-Ê¢{Ö ÅäLa-Íç-¤Äpœ¿Õ. D¢Åî ͵çŒÕ ‚æ®Z-L-§ŒÖ-©ðE ÅŒÊ æ®o£ÏÇ-Ōթ ŸÄyªÃ ÆÅŒœË ’¹ÕJ¢* „ù-¦Õ--Íä--¬Çª½Õ. Íç¯çjoÂË Íç¢CÊ «Õªî §Œá«-AÅî EPa-Åê½n¢ Â¢ ¨¯ç© 10Ê å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-ŸþÂ¹× «®¾Õh-Êo{Õx Åç©Õ-®¾Õ-¹×-¯Ãoª½Õ. D¢Åî ’¹Õª½Õ-„ê½¢ ªÃ“A ‚„çÕ êÂXÔ-å£Ç-ÍýH Âé-F-©ðE ª½¢’¹-¯ÃŸ±þ ƒ¢šËÂË «*a¢C. ‚„çÕÊÕ ÍŒÖœ¿-’Ã¯ä ª½¢’¹-¯ÃŸ±þ ’휿-«-X¾œË.. ¦§ŒÕ-{Â¹× X¾¢¤Äœ¿Õ. ‚„çÕ Â¹Ø¹-šü-X¾Lx ¤òM-®¾Õ©Â¹× X¶ÏªÃuŸ¿Õ Íä¬Çª½Õ. ¨ N†¾§ŒÕ¢ Åç©Õ-®¾Õ-¹×Êo “X¾¬Ç¢A Â¹ØœÄ ¤òM-®¾Õ-©Â¹× X¶ÏªÃuŸ¿Õ Íä¬Çª½Õ. ¤òM-®¾Õ©Õ ÆÅŒœË ÊÕ¢* 骢œ¿Õ ¤Ä®ý-¤ò-ª½Õd©Õ ²ÄyDµÊ¢ Í䮾Õ-¹ׯÃoª½Õ. ƒEo åXRx@ÁÙx Í䮾Õ-Âî-«-œ¿¢©ð E¢C-ÅŒÕ-œËÂË ®¾£¾Ç-¹-J¢-*Ê ÆÅŒœË Íç©ãx©Õ, ÅŒ¢“œË-E Â¹ØœÄ ÆŸ¿Õ-X¾Û-©ðÂË B®¾Õ-¹×-¯Ãoª½Õ.

feedback1@eenadu.net Marketing@eenadu.net


pls. write to news paper..with URL link of news
http://www.eenadu.net/archives/archive-14-10-2006/story.asp?qry1=6&reccount=24


http://www.sulekha.com/blogs/blogdisplay.aspx?contributor=santhakkaHow low will we go? Check out Yahoo! Messenger’s low PC-to-Phone call rates.

No comments: